Obchodné podmienky

Predmet plnenia týchto všeobecných obchodných podmienok je PREDAJ TOVARU, záväzne objednaného kupujúcim, v internetovom obchode (ďalej len  „eShop“ ) www.velkavlna.sk.

Prevádzkovateľ internetového portálu

Ing. Zuzana Kostolná
Maršová- Rašov 357/1
013 51  Maršová- Rašov
Slovensko
IČ: 51 652 684
DIČ: 1083026032

E-mail: velkavlna.info@gmail.com
Telefón: 0908 548 762

Iban: SK49 8360 5207 0042 0645 2983

1. Objednávka

Kupujúci objednáva tovar prostredníctvom e – shopu www.velkavlna.sk.

Zrealizovaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

Prijatá objednávka sa považuje za záväznú a je chápaná ako zmluva uzavretá na diaľku. Predávajúci vždy uskutoční spätné potvrdenie objednávky emailom (na základe predchádzajúceho prijatia elektronickej objednávky od kupujúceho).

Ak predávajúci nebude môcť spracovať objednávku z dôvodu chýbajúcich alebo nesprávne uvedených údajov, nie je objednávka považovaná za platnú. Následne o tejto skutočnosti oboznámi kupujúceho a vyžiada doplnenie chýbajúcich údajov, čím sa môže predĺžiť doba vybavenia objednávky.

Storno objednávky zo strany kupujúceho: Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 24 hod. po odoslaní objednávky.

Storno objednávky zo strany predávajúceho: Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena u samotného dodávateľa. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

2. Cena tovaru

Platné ceny tovaru sú uvedené na stránke www.velkavlna.sk.

Ceny sú potvrdené kupujúcemu v okamihu potvrdenia objednávky.

V cene tovaru nie sú zahrnuté prepravné náklady, ktoré sú bližšie špecifikované v časti 3. Dodanie tovaru a platobné podmienky.Predávajúci neúčtuje balné.

3. Dodanie tovaru a platobné podmienky

Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.

Zmenu spôsobu dodania tovaru je možné upraviť po vzájomnej dohode medzi kupujúcim a predávajúcim.

Dodanie tovaru:

V prípade, že objednaný tovar je dostupný, predávajúci ho expeduje najneskôr do 3. – 7. pracovných dní. Obvykle na nasledujúci deň  od potvrdenia objednávky. Podmienkou expedovania je pripísaná platba na účet predávajúceho. Táto podmienka neplatí pri platba na Dobierku.

V prípade, že tovar momentálne nie je skladom, po prijatí objednávky Vás predávajúci bude kontaktovať a spresní očakávaný termín dodania.

Predávajúci bude kupujúceho kontaktovať pred odoslaním zásielky (e-mailom) a informovať ho o termíne odoslania tovaru, resp. ďalších podstatných náležitostiach. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom neobsahuje daňový doklad. Daňový doklad je zaslaný pri potvrdení objednávky predávajúcim, ktorý obsahuje aj údaje k platbe.

Ceny jednotlivých spôsobov prepravy sú uvedené pri objednávacom procese.

Cena prepravného:

Prepravné je účtované podľa platného cenníka 123 Kuriér spoločnosti. Pri výške objednávky nad 90 € je poštovné zdarma.

 4. Prevzatie tovaru

Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej v objednávke. Pri preberaní zásielky je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

5. Reklamácia – výmena a vrátenie tovaru

Práva zo zodpovednosti za chyby sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená.

Pred odoslaním výrobku na reklamáciu je kupujúci povinný kontaktovať predávajúceho (e-mailom), uviesť typ výrobku, číslo dokladu a podrobný popis reklamovanej chyby a dohodnúť s predávajúcim ďalší postup.

V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar buď formou balíka, alebo doporučene ako list na adresu sídla predávajúceho.

Reklamovaný tovar musí byť dodaný v pôvodnom stave .
Zásielka musí byť riadne zabalená a musí obsahovať:
1) reklamovaný tovar,
2) kópiu faktúry,
3) podrobný popis chyby a kontaktné údaje kupujúceho – spiatočná adresa, telefónne číslo, e-mail.

Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

Výmena a vrátenie tovaru:

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.

6. Záruka a zodpovednosť za chyby tovaru

Podmienky záruky

Na každý výrobok poskytuje predávajúci záruku, ktorá sa začína kúpou výrobku a trvá 24 mesiacov. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po jeho zistení, t.j. ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nebude možné uznať.
Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby spôsobené výrobcom a zistené počas trvania záručnej doby, nie na opotrebovanie alebo mechanické poškodenie výrobku. Záručnú dobu si nie je možné zamieňať so životnosťou výrobku.
Ak sa na výrobku prejaví výrobná chyba, je nutné ho reklamovať okamžite a neodkladne po jej zistení (§599 Občianskeho zákonníka). Výrobok ďalej nepoužívajte, aby bolo možné určiť pôvod chyby. Ak túto povinnosť nesplníte, nebude možné reklamáciu uznať. Reklamácia sa môže uplatniť len v záručnej dobe.
K reklamácii je možné predložiť len čistý výrobok v takom stave, aby bolo možné reklamovanú chybu odstrániť. Spolu s výrobkom je nevyhnutné predložiť aj správne vyplnený list s podrobným popisom reklamovanej chyby.
Na reklamáciu je možné prijať len výrobok zabalený v pôvodnom, resp. inom podobnom obale. Výrobok je potrebné odoslať na reklamáciu správne zabalený, aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu alebo znehodnoteniu.
O spôsobe odstránenia chyby výrobku rozhoduje výrobca. Termín opravy pri reklamácii je najneskôr do 30 dní. Čas trvania záruky sa predlžuje o čas trvania opravy.

7. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru)!

8. Záverečné ustanovenia

Ďalšie vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky zoznámil s týmito obchodnými podmienkami predávajúceho a reklamačným poriadkom predávajúceho a že s nimi súhlasí. V prípade, že kupujúci nesúhlasí zo znením podmienok, môže svoj nesúhlas vyjadriť písomne.

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

Vaša VEĽKÁvlna.sk

Obchodné podmienky sú platné od 1.11.2016 do odvolania.
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.